Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden VoetzorgPlus Someren

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen VoetzorgPlus Someren en een cliënt waarop VoetzogPlus Someren deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken
2. Inspanningen VoetzorgPlus Someren
VoetzorgPlus Someren zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. VoetzorgPlus Someren zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van een wijziging of aanvulling van de behandeling.
3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan VoetzorgPlus Someren melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag VoetzorgPlus Someren het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag VoetzorgPlus Someren de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. VoetzorgPlus Someren moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
4. Betaling
VoetzorgPlus Someren vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. VoetzorgPlus Someren vermeldt prijswijzigingen 60 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling, tenzij anders afgesproken, contant te voldoen.
5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet VoetzorgPlus Someren vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan VoetzorgPlus Someren aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. VoetzorgPlus Someren neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. VoetzorgPlus Someren behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. VoetzorgPlus Someren zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
6. Geheimhouding
VoetzorgPlus Someren is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die decliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit
door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, VoetzorgPlus Someren verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
7. Aansprakelijkheid
VoetzorgPlus Someren is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat VoetzorgPlus Someren is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. VoetzorgPlus Someren is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.
8. Garantie
VoetzorgPlus Someren geeft de cliënt garantie van één week ( 7 dagen) op de verrichte behandeling en twee weken (14 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:
– De cliënt andere producten dan de door VoetzorgPlus Someren geadviseerde heeft gebruikt. – De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd. – De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. – De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
9. Beschadiging & diefstal
VoetzorgPlus Someren heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. VoetzorgPlus Someren meldt diefstal altijd bij de politie.
10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling , moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden aan VoetzorgPlus Someren. VoetzorgPlus Someren moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is zal VoetzorgPlus Someren de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien VoetzorgPlus Someren en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan De Geschillencommissie, waarbij VoetzorgPlus is aangesloten, of de wetgever.
11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft VoetzorgPlus Someren het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen.
12. Recht
Op elke overeenkomst tussen VoetzorgPlus Someren en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Contact

Stuur me een bericht

Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken? Stuur mij dan een berichtje of neem telefonisch contact met mij op.

06 388 951 55 info@voetzorgplussomeren.nl
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×